บริษัทรับ ทำลายสินค้า ท่าเรือ สรรพากร ศุลกากร สมอ. BOI เพื่อลดต้นทุน และภาษี

สินค้าเสื่อมคุณภาพ สินค้าหมดอายุ มีรายจ่ายทางภาษี!

เมื่อมีสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้าที่มีตำหนิ สินค้าที่หมดอายุ และเศษซาก มักมีภาระต้นทุน และภาษีเกิดขึ้น ผู้ประกอบการต้องปฎิบัตตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ เพื่อทำลายสินค้า โดย En-tech เป็น บริษัทรับ ทำลายสินค้า อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด ดังนี้

สรรพากร

ตามประมวลรัษฎากร การ “ขาย”สินค้าแล้วได้รายได้กลับมานั้น จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ !! แต่หากสินค้าชำรุดเสียหาย เสื่อมสภาพ จึงจำเป็นจะต้องนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น การบริจาค การรีไซเคิล คำถามต่อมาคือ จะต้องเสียภาษีหรือไม่ ?
คำตอบคือ..จะต้องเสียภาษีเนื่องจากตามประมวลรัษฎากรยังถือว่าเป็นการ “ขาย” แต่จะทำอย่างไรจึงจะไม่เสียภาษี คำตอบคือต้อง “ทำลาย” สินค้าเท่านั้น

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้กำหนดให้มีการกำกับดูแลมาตรฐานของสินค้า/ผลิตภัณฑ์

ทั้งด้านรูปแบบ ส่วนประกอบ ความสามารถ ความทนทาน ความปลอดภัย รวมไปถึงการทำหีบห่อ วิธีการบรรจุเพื่อให้สินค้า/ผลิตภัณฑ์

เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนและไม่ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงในการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผลเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศ

ซึ่งหากตรวจพบว่ามีสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างไปจากมาตรฐานที่กำหนด จึงจำเป็นที่จะต้องมีการสั่ง “ทำลายสินค้า” ดังกล่าวให้เสียสภาพ

ศุลกากร

คำถาม : กรณีนำเข้าวัตถุดิบโดยใช้สิทธิ BOI แต่วัตถุดิบไม่ได้คุณภาพ ผู้ขายไม่ต้องการให้ส่งกลับไปประเทศตน จึงขอให้บริษัททำลายเอง อยากทราบว่าใครเป็นผู้ประเมินค่าภาษี

คำตอบ : วัตถุดิบที่นำเข้าโดยใช้สิทธิ BOI แต่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์เดิมได้ สภาพของวัตถุดิบยังอยู่ในสภาพวัตถุดิบขณะนำเข้า การจะดำเนินการใด ๆ ต้องได้รับอนุญาตจาก BOI เช่น จะขอทำลายวัตถุดิบนั้น หาก BOI อนุญาตก็สามารถดำเนินการได้ วิธีการคือ บริษัทยื่นขออนุมัติทำลายตามวิธีที่เหมาะสมจาก BOI หาก ”ทำลายหมดจะไม่มีภาระภาษี” แต่หากมีเศษซากหลังการทำลายที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ และบริษัทประสงค์จะขอจำหน่ายหรือโอนเศษซากดังกล่าวภายในประเทศ จะต้องขอให้ BOI มีหนังสือแจ้งไปยังกรมศุลกากรให้เรียกเก็บค่าภาษีอากรสำหรับเศษซาก หลังจากการทำลายบริษัทต้องจัดส่งหลักฐานการดำเนินการต่าง ๆ ให้กับ BOI เพื่อขอตัดบัญชีวัตถุดิบด้วย

BOI

การทำลายวัตถุดิบ หรือสินค้าเสื่อมสภาพ เพื่อลดภาษี สรุปขั้นตอนคร่าวๆ ดังนี้
– ต้องเป็นวัตถุดิบที่เป็นส่วนสูญเสีย ตามประกาศ สกท ที่ ป.5/2543
– ให้ยื่นขออนุมัติวิธีทำลาย
– เมื่อจะทำลาย ต้องให้ บ.Inspector ที่ได้รับมอบหมายจาก BOI ร่วมตรวจสอบรับรองการทำลายด้วย
– จากนั้น ยื่นขอปรับยอด (ตัดบัญชีวัตถุดิบ) ตามรายการและปริมาณที่ได้ทำลาย ตามที่ บ.Inspector รับรอง
– หากเศษซากจากการทำลาย มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ จะต้องยื่นชำระภาษีตามสภาพเศษซากนั้นๆ ด้วย
Q : บริษัทต้องการทำลายสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วแต่ไม่ได้มาตรฐาน จะต้องดำเนินการอย่างไร?
A : จะต้องดำเนินการ ดังนี้
1) แจ้ง BOI เพื่อขออนุญาตทำลายส่วนสูญเสียตามประกาศสำนักงาน ที่ ป.5/2543
2) แจ้งกรมสรรพากรเพื่อลดมูลค่าสินค้าในระบบบัญชีของบริษัท

ดังนั้น จะเห็นว่าหน่วยงาน สรรพากร สมอ. ศุลกากร หรือ BOI มีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสินค้า วัตถุดิบ ที่เสื่อมสภาพ หรือไม่เป็นตามข้อกำหนด ว่าจะต้องมีการทำให้เสียภาพ หรือทำลายให้สิ้นซากเท่านั้น

ทำลายสินค้า

การให้บริการทำลายสินค้า
1. ทำให้เสียรูปด้วยเครื่องตัด หรือเครื่องอัด เช่น บดตัดพลาสติก ให้สิซาก หรือ การตัดเหล็กให้สินสภาพใช้งานไม่ได้
2. นำเศษซากที่เกิดทำลายไปกำจัดไปฝังกลบหรือเผาทำลาย ตามวิธีการที่ถูกต้องตามแต่ละชนิดของสินค้า

เราทำลายอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
– มีใบอนุญาต 105 และ 106
– รถขนส่งมีใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย (วอ.8)
– รถขนส่งมีระบบการติดตาม (GPS)
– สามารถเยี่ยมชมการทำลายได้ทุกขั้นตอน
– มีเอกสาร รูปถ่าย วิดีโอคลิป เพื่อรับรองการทำลาย ฟรี
– ประสานงาน ดำเนินการกับ สรรพกร ศุลกากร และสมอ.ฟรี

ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า สินค้าและของเสียของคุณจะถูกทำลายสิ้นสภาพแน่นอน และถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมกับมีหนังสือรับรองเพื่อใช้ในการยืนยันกับ สรรพากร หรือ สมอ. โดยที่มีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษากับคุณตลอดเวลา

Products off spec Live

ล้ำไปอีกขั้น! กับการให้บริการทำลายสินค้า ที่ให้คุณได้ดู Live สดขั้นตอนการทำลาย เหมือนได้เข้าไปดูที่หน้างานด้วย 3มุมกล้อง ให้คุณได้รับชมอย่างจุใจ 1ชม.เต็ม

บริการทำลายสินค้าพร้อมรับชม Live สด ดีอย่างไร?
- ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมการทำลายสินค้าที่หน้างานด้วยตนเอง มีเวลาให้คุณได้ทำงานอื่นๆระหว่างรับชม Live
- ไม่ต้องทนร้อน ไม่ต้องเหนื่อย หรือได้กลิ่นของเสียอีกต่อไป นั่งดู Live สบายๆผ่านหน้าจออุปกรณ์ของท่าน พร้อมกับสามารถสนทนากับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้
- สามารถบันทึก VDO หรือภาพถ่ายระหว่าง Live ด้วยอุปกรณ์ของท่านได้ มั่นใจของไม่หลุด และมีหลักฐานยืนยันเป็นเอกสารจากทางเรา

ขั้นตอนการดำเนินงาน – En-Tech บริษัทรับ ทำลายสินค้า ถูกต้องตามกฏหมาย

1.ติดต่อประสานงานยื่นเอกสารแจ้งกรมศุลกากรขอนำสินค้าไปทำลายที่หน่วยงานของกลางและของตกค้าง
2.รอหนังสืออนุมัติจากกรมศุลกากรแจ้งนัดวันทำลายสินค้า
3.ดำเนินการตามประเภทสินค้า และข้อกำหนด

3.1 สินค้าทั่วไป
– นำหนังสืออนุมัติ ไปติดต่อรับการ์ดสำหรับนำตู้ออกจากท่าเรือ ในวันรับสินค้า
– รถเทรนเลอร์เข้ารับตู้สินค้า ไปทำลายที่ปลายทางที่กรมศุลกากรอนุมัติ
– จัดทำหนังสือยืนยันการทำลาย ส่งกรมศุลกากรและลูกค้า
3.2 สินค้าจากสัตว์หรือซากสัตว์ เช่น เนื้อวัว เนื้อไก่ เป็นต้น
– หนังสือแจ้งวันทำลายจากกรมศุลกากรถูกนำส่งไปเสนอที่ด่านกักกันสัตว์
– คณะกรรมการด่านกักกันสัตว์อนุมัติ
– กรมศุลกากรส่งมอบตู้สินค้าให้กับทางด่านกักกันสัตว์นำไปทำลายยังสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ ทำลายอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
– จัดทำหนังสือยืนยันการทำลาย ส่งกรมศุลกากรและลูกค้า
3.3 สินค้าจากการเกษตร เช่น พืชผัก ผลไม้ เป็นต้น
– หนังสือแจ้งวันทำลายจากกรมศุลกากรถูกนำส่งไปเสนอที่กรมวิชาการเกษตร
– หนังสืออนุมัติจากกรมวิชาการเกษตร
– ส่งมอบตู้ทำลายสินค้าตามพระราชบัญญัติกักพืช
– จัดทำหนังสือยืนยันการทำลาย ส่งกรมศุลกากรและลูกค้า

รายชื่อที่จังหวัดที่เราให้บริการ รับ ทำลายสินค้า ท่าเรือ สรรพากร ศุลกากร สมอ. BOI

สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ชลบุรี ระยอง นทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อำนาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

บริษัทรับกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม รับกำจัดกากอุตสาหกรรม รับกำจัดกากของเสีย รับกำจัดกากตะกอน รับทำลายสินค้า นำมาดำเนินการตามรายละเอียดใบอนุญาตประเภท 105  (3-105-145/47สป) และ ใบอนุญาตโรงงานประเภท 106 (3-106-5/48สป) ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่
– ใบอนุญาตประเภท 105 คือ เป็นการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (011)
– ใบอนุญาตลำดับที่ 106 คือ การนำของเสียที่มีค่าความร้อนเช่น Solvent , น้ำมันใช้แล้ว , น้ำมันปนน้ำ , เศษผ้าปนเปื้อน , ขยะปนเปื้อน , วัสดุปนเปื้อน , ถุงมือปนเปื้อน , กากสี , COOLANT , สารดูดความชื้น , วัสดุพ่นขัดผิว , กากหมึกพิมพ์ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการ BLENDING แล้วนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสมให้กับโรงปูน (042) และหลอดไฟเสื่อมสภาพ , แบตเตอรี่ , กระป๋องสเปรย์, ผงคาร์บอน , SLAG , ผงเจียร  นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล (049) และภาชนะปนเปื้อน นำมาผ่านกระบวนการล้างถัง (049)

♻️En-Tech บริการปรึกษาปัญหากากอุตสาหกรรมกับเราฟรี วางภาชนะบรรจุขยะฟรี แถมเรียกใช้บริการงาน 24ชม.

  • รับกำจัดกากของเสีย อันตราย และไม่อันตราย
  • รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • รับขนส่งกากของเสีย
  • รับ WASTE ไปทำปุ๋ย
  • รับ CLEANING บ่อบำบัด รีโนเวท และ ดูแลระบบบ่อบำบัด
  • มีโรงปุ๋ยเป็นของตนเองเอง ที่ฉะเชิงเทรา
  • มีโรงงานเองที่มีใบอนุญาตถูกต้อง 105 และ 106
  • มีรถขนส่งเองที่มี วอ.8 และ GPS ทุกคัน
  • มีเจ้าหน้าที่ในการช่วยขนย้ายของเสีย ฟรี !!!!!!!!
  • มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมทำงานในที่อับอากาศ

เหตุผล ที่ควรใช้บริการจากเรา ให้บริการ 24 ชั่วโมง ลูกค้าเรียกใช้บริการได้ทันที , มีรถขนส่งเองทุกประเภท ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ และบริการตรงเวลา , มีโรงปุ๋ยเป็นของตัวเอง ชำนาญและรู้วิธี ในการนำ Waste มาทำปุ๋ย , มีใบอนุญาต 105 และ 106 รับของเสียมา Blending , Recycle ได้เอง , มี Reference ลูกค้าใช้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญการ กำจัดกากอุตสาหกรรม และไม่ผิดพลาด , ทำความสะอาดหน้างานหลังการขนงานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ลูกค้าไม่ต้องจัดการเอง , ติดตั้ง GPS ที่รถทุกคัน, มีภาพถ่ายและเอกสารยืนยันการทำลาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าของเสียนำไปกำจัดแล้วจริง

Credit
ขอขอบคุณข้อมูลจาก: https://faq108.co.th/