การลดคาร์บอนไดออกไซด์ จากการกำจัดเศษผ้าปนเปื้อนสารเคมี

การลดคาร์บอนไดออกไซด์

ในโลกที่เราใช้ชีวิตอยู่นี้ ทุกๆ การกระทำของเราล้วนมีผลต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว เรากำลังพูดถึงปัญหาเศษผ้าปนเปื้อนสารเคมี – ปัญหาที่หลายคนอาจมองข้าม แต่มีผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งมีชีวิต และสุขภาพมนุษย์ จินตนาการถึงภูเขาขยะที่เต็มไปด้วยเศษผ้าเหล่านี้ แต่ละชิ้นปนเปื้อนด้วยสารเคมีที่อันตราย ซึ่งเมื่อถูกทิ้งหรือกำจัดไม่เหมาะสม ก็จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ สู่บรรยากาศ ทำลายสมดุลของระบบนิเวศ บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด ตระหนักถึงปัญหาและได้คิดค้นวิธีการกำจัดที่ถูกต้อง และยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ

โดยการกำจัดกากอุตสาหกรรม หรือเศษผ้าปนเปื้อนสารเคมี ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยวิธีการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเพิ่ม หรือให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ถือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  ร่วมกับ การลดคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจก ที่ไม่เพียงแต่จะช่วยลดภาระต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความไว้วางใจ และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมของท่าน

ขั้นตอนการจัดการเศษผ้าปนเปื้อนสารเคมี

การจัดการเศษผ้าปนเปื้อนสารเคมีอย่างถูกวิธีเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพมนุษย์

1.การประเมินและการจำแนกประเภทเศษผ้า ตามประเภทของสารเคมีที่ปนเปื้อน ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจว่าจะจัดการกับเศษผ้าเหล่านั้นอย่างไรให้ถูกต้อง

2.การเก็บรวบรวมและการบรรจุอย่างปลอดภัย และมีเครื่องหมายเพื่อเก็บเศษผ้าปนเปื้อนสารเคมี ไม่ให้เกิดการรั่วไหลหรือการปล่อยสารเคมีออกสู่สิ่งแวดล้อม

3.การขนส่งเศษผ้าปนเปื้อนสารเคมี โดยใช้บริการขนส่งที่มีอุปกรณ์ และการจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการรั่วไหลระหว่างการขนส่ง

4.การกำจัดที่เหมาะสม เช่น การเผาไหม้ในเตาเผาที่มีการควบคุมการปล่อยมลพิษ หรือการลดคาร์บอนไดออกไซด์ และการฝังกลบในสถานที่ที่มีการควบคุมการรั่วไหลของสารเคมี เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดิน หรือการนำไปรีไซเคิลหากเป็นวัตถุดิบทดแทน

5.การรีไซเคิล หากสารเคมีที่ปนเปื้อนสามารถถูกล้างออกหรือแยกออกได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะและสนับสนุนความยั่งยืน และยังช่วย การลดคาร์บอนไดออกไซด์ จากการกำจัดเศษผ้าปนเปื้อนสารเคมี

6.การติดตามและการรายงาน บันทึกข้อมูลการจัดการเศษผ้าปนเปื้อนสารเคมี รวมถึงการเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องในการกำจัด เพื่อติดตาม และรายงานต่อหน่วยงานราชการ

วิธี การลดคาร์บอนไดออกไซด์ จากการกำจัดเศษผ้าปนเปื้อนสารเคมี

1.ทำเชื้อเพลิงผสม (042)

 • เศษผ้าปนเปื้อนสารเคมี 1 ตัน ผลิตเป็นเชื้อเพลิงผสม ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 1 – 1.5 ตัน
 • เศษผ้าปนเปื้อนสารเคมี 1 ตัน ประกอบด้วย 50% ผ้าฝ้าย 50% โพลีเอสเตอร์ ผลิตเป็นเชื้อเพลิงผสม (042) ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 3 ตัน
 • เศษผ้าปนเปื้อนสารเคมี 1 ตัน ประกอบด้วย 100% ผ้าฝ้าย ผลิตเป็นเชื้อเพลิงผสม ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 1 ตัน

2.เผาเพื่อเอาพลังงาน (043)

 • เศษผ้าปนเปื้อนสารเคมี 1 ตัน เผาไหม้เพื่อเอาพลังงาน ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 5 – 2 ตัน
 • เศษผ้าปนเปื้อนสารเคมี 1 ตัน ประกอบด้วย 50% ผ้าฝ้าย 50% โพลีเอสเตอร์ เผาไหม้เพื่อเอาพลังงาน (043) ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 8 ตัน
 • เศษผ้าปนเปื้อนสารเคมี 1 ตัน ประกอบด้วย 100% ผ้าฝ้าย เผาไหม้เพื่อเอาพลังงาน ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 5 ตัน

3.วัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูน (044)

 • เศษผ้าปนเปื้อนสารเคมี 1 ตัน ใช้ทดแทนวัตถุดิบหลัก 10% ในเตาเผาปูน ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 5 – 1 ตัน
 • เศษผ้าปนเปื้อนสารเคมี 1 ตัน ประกอบด้วย 50% ผ้าฝ้าย 50% โพลีเอสเตอร์ ใช้ทดแทนวัตถุดิบหลัก 10% ในเตาเผาปูน ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 8 ตัน
 • เศษผ้าปนเปื้อนสารเคมี 1 ตัน ประกอบด้วย 100% ผ้าฝ้าย ใช้ทดแทนวัตถุดิบหลัก 10% ในเตาเผาปูน ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 5 ตัน

4.การปรับเสถียรก่อนฝังกลบ (073)

 • เศษผ้าปนเปื้อนสารเคมี 1 ตัน ปรับเสถียรด้วยปูนซีเมนต์ 10% ฝังกลบ 1 ปี ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 5 – 1 ตัน
 • เศษผ้าปนเปื้อนสารเคมี 1 ตัน ประกอบด้วย 50% ผ้าฝ้าย 50% โพลีเอสเตอร์ ปรับเสถียรด้วยปูนซีเมนต์ 10% ฝังกลบ 1 ปี ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 8 ตัน
 • เศษผ้าปนเปื้อนสารเคมี 1 ตัน ประกอบด้วย 100% ผ้าฝ้าย ปรับเสถียรด้วยปูนซีเมนต์ 10% ฝังกลบ 1 ปี ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 5 ตัน

5.เผาทำลายในเตาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย (075)

 • เศษผ้าปนเปื้อนสารเคมี 1 ตัน เผาไหม้ในเตาเผาที่มีประสิทธิภาพสูง ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 5 – 2 ตัน
 • เศษผ้าปนเปื้อนสารเคมี 1 ตัน ประกอบด้วย 50% ผ้าฝ้าย 50% โพลีเอสเตอร์ เผาไหม้ในเตาเผาที่มีประสิทธิภาพสูง ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 8 ตัน
 • เศษผ้าปนเปื้อนสารเคมี 1 ตัน ประกอบด้วย 100% ผ้าฝ้าย เผาไหม้ในเตาเผาที่มีประสิทธิภาพสูง ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 5 ตัน

6.เผาทำลายร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์  076

 • เศษผ้าปนเปื้อนสารเคมี 1 ตัน เผาไหม้ร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 5 – 1 ตัน
 • เศษผ้าปนเปื้อนสารเคมี 1 ตัน ประกอบด้วย 50% ผ้าฝ้าย 50% โพลีเอสเตอร์ เผาไหม้ร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 8 ตัน
 • เศษผ้าปนเปื้อนสารเคมี 1 ตัน ประกอบด้วย 100% ผ้าฝ้าย เผาไหม้ร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ5 ตัน

ลองนึกภาพเศษผ้าที่เคยถูกมองว่าเป็นขยะมูลฝอยอันตราย แต่ตอนนี้ถูกแปลงสภาพให้กลายเป็นเชื้อเพลิงผสมหรือถูกใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูน ทุกๆ ตันของเศษผ้าที่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีนั้นช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมาก

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการกำจัดเศษผ้าปนเปื้อนแบบยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม
1.ช่วยลดปริมาณขยะ จากการกำจัดเศษผ้าเปื้อน หรือขยะมูลฝอยอันตราย ที่ใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายยาก การนำไปรีไซเคิลเป็นพลังงานจะช่วยลดปริมาณขยะที่ส่งไปฝังกลบ ป้องกันปัญหามลพิษต่อดินและน้ำ

2.ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการเผาไหม้ขยะผ้าเปื้อนปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซพิษอื่นๆ สู่ชั้นบรรยากาศ การรีไซเคิลเป็นพลังงานช่วยลดการปล่อยก๊าซเหล่านี้ ชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3.ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ จากการใช้เศษผ้าเปื้อนเป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด

ด้านเศรษฐกิจ:

1.ช่วยลดต้นทุนการกำจัดขยะ จากการกำจัดที่มีค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะผ้าเปื้อนที่มีราคาสูง ซึ่งการรีไซเคิลเป็นพลังงานช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย

2.ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน จากการรีไซเคิลเป็นพลังงานช่วยสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านภาพลักษณ์

1.ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี จากการนำเศษผ้าเปื้อนไปรีไซเคิลเป็นพลังงาน แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

2.ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ จากการที่ผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของการใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นพลังงานช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

จากที่กล่าวมา

การลดคาร์บอนไดออกไซด์ จากการกำจัดเศษผ้าปนเปื้อนสารเคมีอย่างถูกวิธีไม่เพียงแต่เป็นวิธีการที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสร้างโลกที่ยั่งยืนได้อีกด้วย การดำเนินการอย่างมีสติและยั่งยืนนี้ส่งเสริมไม่เพียงแต่สุขภาพของเราและระบบนิเวศของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอนาคตของธุรกิจและเศรษฐกิจโลกด้วย การทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติตามวิธีการเหล่านี้จะช่วยให้เราก้าวไปสู่โลกที่สะอาดและยั่งยืนมากขึ้น

แต่หากคุณกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดกากอุตสาหกรรมครบวงจร ที่มีใบอนุญาต 105 ,106 การเลือกใช้บริการจาก บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่า คุณกำลังไว้วางใจงานที่สำคัญนี้ไว้ในมือของผู้เชี่ยวชาญ และทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์อันยาวนานมากกว่า 20 ปี ดำเนินการด้านเอกสาร และกฎหมาย อย่างถูกต้อง 100% พร้อมคีย์ข้อมูลใบอนุญาต และติดตามเอกสารจากกรมโรงงานให้ทั้งหมด

ขั้นตอนการให้บริการ กำจัดเศษผ้าปนเปื้อนสาเคมี

 1. เข้าพบลูกค้าเพื่อสอบถามรายละเอียด
 2. ดูหน้างานว่าเป็น waste ประเภทไหนบ้าง อันตรายหรือไม่อันตราย
 3. ประเมินว่าต้องใช้รถขนส่งประเภทไหน เช่น รถกระบะ4ล้อ, Roll off  Box ,  Roll off  Tank
 4. เก็บตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ทางกายภาพเบื้องต้น
 5. จัดทำใบเสนอราคาภายใน 2 วัน
 6. วิเคราะห์ LAB 7  วัน (ฟรี)
 7. ลูกค้าต้องเตรียมตัวอย่างเพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์ประมาณ 1 กิโลกรัม/ตัวอย่าง
 8. เซลล์จะไปรับตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์กับห้องแลปที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน ใช้เวลา 7 วัน
 9. ส่งผลวิเคราะห์ให้กับทางลูกค้า
 10. ขออนุญาตกับกรมโรงงาน (3-5วัน)
 11. ลูกค้าที่ไม่เคยยื่นขออนุญาตในระบบกรมโรงงาน ทางเอ็นเทคฯ ดำเนินการสมัครการใช้บริการให้จนแล้วเสร็จ
 12. Support ข้อมูลการยื่นขออนุญาตให้กับลูกค้า (พร้อมผลวิเคราะห์ ถ้ามี)
 13. มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามผลอนุญาตกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ ใช้เวลาประเมาน 3-5 วัน
 14. แจ้งวันขนส่งล่วงหน้า 12 ชั่วโมง – รถขนส่ง บริการ 24 ชั่วโมง
 15. เซลล์เช็ครถขนส่งให้กับลูกค้า
 16. เซลล์จัดเตรียมเอกสารกำกับการขนส่งกากของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน

"หากคุณรู้สึกว่า ขั้นตอนหรือการดำเนินการเหล่านี้ ไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด ลองมาใช้บริการส่งกำจัดของเสียกับเราสิ!"

หมดกังวลกับขั้นตอนเหล่านี้

หากท่านเลือกใช้บริการเอ็น-เทคฯ
- เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ฟรี!
- เรามีทีมซัพพอร์ตยื่นขออนุญาตให้ ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่ติดตามผลการอนุมัติกับกรมโรงงานฯ หรืออุตสาหกรรมจังหวัด ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่คอยติดตาม และแจ้งเตือนก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ ฟรี!

สนใจใช้บริการ กำจัดของเสีย
โทรเลย Hotline 24 ชม. : 086 318 8970
แอดไลน์ได้ที่ LINE : >>คลิกแอดไลน์<<

บริการฟรีๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายหายห่วงให้ลูกค้าของเรา

✅หมดกังวลกับการดำเนินการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์
✅หมดกังวลเรื่องงานเอกสาร มอบงานยุ่งๆให้เราดูแล
✅หมดกังวลเรื่องกฏหมาย เราเชี่ยวชาญพร้อมสนับสนุน
✅หมดกังวลเรื่องเวลา ให้เราติดตามและดูแลทุกขั้นตอนการติดตามผล
Free ที่ปรึกษา แนะนำทุกขั้นตอน พร้อมให้บริการตลอด 24 Hr.
ให้เรื่องกฏหมายกากอุตสาหกรรมเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับคุณ
โทรเลย ☎ : 0863188970 (24 ชั่วโมง)
📌 สอบถามและติดต่อบริการ
📲 : LINE : @entechnology

บริษัทรับกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม รับกำจัดกากอุตสาหกรรม รับกำจัดกากของเสีย รับกำจัดกากตะกอน รับทำลายสินค้า นำมาดำเนินการตามรายละเอียดใบอนุญาตประเภท 105  (3-105-145/47สป) และ ใบอนุญาตโรงงานประเภท 106 (3-106-5/48สป) ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่
– ใบอนุญาตประเภท 105 คือ เป็นการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (011)
– ใบอนุญาตลำดับที่ 106 คือ การนำของเสียที่มีค่าความร้อนเช่น Solvent , น้ำมันใช้แล้ว , น้ำมันปนน้ำ , เศษผ้าปนเปื้อน , ขยะปนเปื้อน , วัสดุปนเปื้อน , ถุงมือปนเปื้อน , กากสี , COOLANT , สารดูดความชื้น , วัสดุพ่นขัดผิว , กากหมึกพิมพ์ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการ BLENDING แล้วนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสมให้กับโรงปูน (042) และหลอดไฟเสื่อมสภาพ , แบตเตอรี่ , กระป๋องสเปรย์, ผงคาร์บอน , SLAG , ผงเจียร  นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล (049) และภาชนะปนเปื้อน นำมาผ่านกระบวนการล้างถัง (049)

♻️En-Tech บริการปรึกษาปัญหากากอุตสาหกรรมกับเราฟรี วางภาชนะบรรจุขยะฟรี แถมเรียกใช้บริการงาน 24ชม.

 • รับกำจัดกากของเสีย อันตราย และไม่อันตราย
 • รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • รับขนส่งกากของเสีย
 • รับ WASTE ไปทำปุ๋ย
 • รับ CLEANING บ่อบำบัด รีโนเวท และ ดูแลระบบบ่อบำบัด
 • มีโรงปุ๋ยเป็นของตนเองเอง ที่ฉะเชิงเทรา
 • มีโรงงานเองที่มีใบอนุญาตถูกต้อง 105 และ 106
 • มีรถขนส่งเองที่มี วอ.8 และ GPS ทุกคัน
 • มีเจ้าหน้าที่ในการช่วยขนย้ายของเสีย ฟรี !!!!!!!!
 • มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมทำงานในที่อับอากาศ

เหตุผล ที่ควรใช้บริการจากเรา ให้บริการ 24 ชั่วโมง ลูกค้าเรียกใช้บริการได้ทันที , มีรถขนส่งเองทุกประเภท ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ และบริการตรงเวลา , มีโรงปุ๋ยเป็นของตัวเอง ชำนาญและรู้วิธี ในการนำ Waste มาทำปุ๋ย , มีใบอนุญาต 105 และ 106 รับของเสียมา Blending , Recycle ได้เอง , มี Reference ลูกค้าใช้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญการ กำจัดกากอุตสาหกรรม และไม่ผิดพลาด , ทำความสะอาดหน้างานหลังการขนงานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ลูกค้าไม่ต้องจัดการเอง , ติดตั้ง GPS ที่รถทุกคัน, มีภาพถ่ายและเอกสารยืนยันการทำลาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าของเสียนำไปกำจัดแล้วจริง

Our Customer

ลูกค้าบางส่วนของเรา

รายชื่อที่จังหวัดที่เราให้บริการ กำจัดกากอุตสาหกรรม

สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ชลบุรี ระยอง นทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อำนาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส