วิธีเปลี่ยนหลอดไฟ เก่า สู่พลังงานใหม่ รีไซเคิลแสงสู่อนาคต

วิธีเปลี่ยนหลอดไฟ

   เคยไหม? หลอดไฟเสื่อมสภาพ  แต่นำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป ️ แล้วรู้หรือไม่ว่า การทิ้งหลอดไฟแบบผิดวิธี ส่งผลเสียต่อโลกของเรา โดยหลอดไฟ 1 หลอดที่ถูกทิ้งอย่างไม่ถูกวิธี สามารถปล่อยสารพิษปนเปื้อนดิน และน้ำได้นานถึง 100 ปี แต่คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนได้ ด้วยการเริ่มจากทำสิ่งเล็กๆอย่างการ กำจัดหลอดไฟให้ถูกวิธีด้วยการรีไซเคิล

   การรีไซเคิลหลอดไฟเก่าเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายๆ ด้าน ซึ่งหลอดไฟที่ใช้แล้ว หรือหลอดไฟเก่าไม่เพียงแต่ใช้พื้นที่เก็บขยะมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมหากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

   โดยหลอดไฟเก่ามักมีสารเคมี และวัสดุที่อันตราย เช่น สารปรอทในหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และโลหะหนักอื่นๆ การทิ้งหลอดไฟเหล่านี้ลงในถังขยะธรรมดาอาจทำให้สารเคมีอันตรายเหล่านี้รั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม ทำลายน้ำและดิน จนส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์ และสัตว์ เพื่อป้องกันผลกระทบเหล่านี้ การรีไซเคิลจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

   การรีไซเคิลหลอดไฟเก่า เริ่มต้นด้วยการเก็บรวบรวมหลอดไฟที่ใช้แล้วจากที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ทำงาน เหล่านี้จะถูกส่งไปยังสถานที่รีไซเคิลที่มีอุปกรณ์ และกระบวนการที่เหมาะสม เพื่อแยกสารเคมี และวัสดุต่างๆ ออกจากกันอย่างปลอดภัย โลหะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ในขณะที่สารเคมีต้องถูกจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยทั่วไปกระบวนการนี้จะรวมถึงการแยกวัสดุ การล้าง และการทำลายสารเคมีอันตรายออกจากหลอดไฟ ก่อนที่จะนำวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายกลับมาใช้ใหม่หรือทำให้เป็นสภาพที่ปลอดภัยสำหรับการทิ้ง

   ซึ่งการรีไซเคิลหลอดไฟไม่เพียงแต่ช่วยลดปริมาณขยะที่เข้าสู่สิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สามารถนำทรัพยากรบางอย่างกลับมาใช้ใหม่ได้ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตหลอดไฟใหม่ และสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืน การรับรู้ถึงความสำคัญของการรีไซเคิลหลอดไฟเก่า และการมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และรักษาความยั่งยืนของโลกของเราให้คงอยู่ไปในระยะยาว

วิธีเปลี่ยนหลอดไฟ เก่า ด้วยการรีไซเคิล

   การรีไซเคิลหลอดไฟ เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ ลดการปล่อยสารพิษ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพราะเป็นการนำวัสดุที่มีคุณค่ากลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ซึ่งในยุคปัจจุบันที่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การรีไซเคิลหลอดไฟไม่เพียงแต่เป็นส่วนหนึ่ง ของการรับผิดชอบเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงเห็นความมุ่งมั่น ที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

สนใจติดต่อสอบถาม “คลิก”

การกำจัด หลอดไฟ แบบผิดๆ ต่างกับการกำจัดหลอดไฟโดยการรีไซเคิลอย่างไร?

การกำจัดหลอดไฟ แบบผิดๆ

   การทิ้งหลอดไฟแบบทั่วไป ที่ไม่มีการป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีอันตราย จนนำไปสู่ผลกระทบที่เสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิต เนื่องจากสารปรอท และโลหะหนักที่มีอยู่ในหลอดฟลูออเรสเซนต์ อาจรั่วไหล จนส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนทั้งในดิน และน้ำ

   ซึ่งสารเหล่านี้สามารถเป็นอันตรายต่อสุขภาพของทั้งมนุษย์ และสัตว์ ก่อให้เกิดโรคทางระบบหายใจ และโรคมะเร็งได้ นอกจากนี้หลอดไฟที่ถูกทิ้งส่วนใหญ่ มักจะถูกนำทำลายที่หลุมฝังกลบทั่วไป หรือถูกไปทำลายที่โรงเผาขยะที่ขาดการจัดการ ไม่เหมาะสมสำหรับการกำจัดสารอันตรายอย่างหลอดไฟ เกิดก่อให้เกิดมลพิษ นอกจากนี้ยังทำให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจอาจได้รับผลกระทบ จากการถูกมองว่าไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การรีไซเคิล หลอดไฟ

   การรีไซเคิลหลอดไฟ ถือว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยช่วยลดการปล่อยสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งหลอดไฟจะถูกแยกออกเป็นส่วนต่างๆ และจะนำวัสดุในส่วนที่สามารถใช้งานได้ อย่างเช่น ขั้วหลอดที่มีทองแดง โลหะ และตะกั่ว นำไปหลอมละลาย เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่             

   นอกจากนี้กระบวนการรีไซเคิลยังสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างงาน และส่งเสริมอุตสาหกรรมรีไซเคิล ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืนอีกด้วย

การรีไซเคิลหลอดไฟเก่ามีประโยชน์หลายด้านต่อสิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจ, และสังคม ซึ่งแต่ละด้านมีความสำคัญและส่งผลดีอย่างมากต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อโลกของเรา

ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

 • ลดการปล่อยสารอันตราย การรีไซเคิลหลอดไฟช่วยป้องกันไม่ให้สารเคมีอันตราย เช่น ปรอทและโลหะหนักอื่นๆ รั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถทำลายน้ำดื่ม ดิน และสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศ
 • ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การนำวัสดุเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่ช่วยลดความต้องการทรัพยากรธรรมชาติใหม่ๆ ในการผลิตหลอดไฟและสินค้าอื่นๆ นี้เป็นการประหยัดทรัพยากรและลดการทำลายสิ่งแวดล้อม
 • ลดการผลิตขยะ การลดปริมาณขยะที่ต้องไปจบลงในฝังกลบหรือเผาทำลายช่วยลดปัญหาการจัดการขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ

 • สร้างงาน กระบวนการรีไซเคิลต้องการแรงงานในการเก็บรวบรวม คัดแยก และแปรรูปวัสดุ เป็นการสร้างงานในชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน
 • เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การรีไซเคิลเปิดโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ประโยชน์ต่อสังคม

 • ส่งเสริมความตระหนักรู้ การรีไซเคิลหลอดไฟเป็นการส่งเสริมความตระหนักรู้ในสังคมเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
 • ลดผลกระทบต่อสุขภาพ การป้องกันไม่ให้สารอันตรายรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์จากการสัมผัสสารเคมีอันตราย
 • เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อชุมชน การรีไซเคิลเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและโลกที่เราอาศัยอยู่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความร่วมมือในการปกป้องสิ่งแวดล้อม

   โดยรวมแล้ว การรีไซเคิลหลอดไฟเก่ามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและช่วยให้เราดำเนินชีวิตในโลกที่มีสุขภาพดี มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความยั่งยืนสำหรับรุ่นต่อๆ ไป

วิธีเปลี่ยนหลอดไฟ เป็นพลังงาน 

   การรีไซเคิลหลอดไฟเก่าเป็นกระบวนการที่มีหลายขั้นตอนและต้องใช้ความระมัดระวังสูงเพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุที่เป็นอันตรายไม่ได้ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม 

1.นำหลอดไฟไปเข้าเครื่องบดย่อย เพื่อคัดแยกเศษกระจก และขั้วหลอดไฟ

2.เศษกระจก จะถูกบดและนำไปฝังกลบที่หลุมอันตราย (073)

3.นำขั้วหลอดไฟที่ถูกแยกเข้าสู่เตาหลอม เพื่อนำโลหะที่ขั้วหลอม นำกลับมาใช้ใหม่

   การรีไซเคิลหลอดไฟเป็นกระบวนการที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยให้สารเคมีและวัสดุอันตรายไม่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม แม้กระบวนการนี้อาจฟังดูซับซ้อน แต่เป็นส่วนหนึ่งของการพยายามรักษาความยั่งยืนของโลกใบนี้ให้ดำรงอยู่ได้นานที่สุด

จากที่กล่าวมา

   การรีไซเคิลหลอดไฟไม่เพียงแต่เป็นการดำเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนอีกด้วย โดยการรีไซเคิลหลอดไฟ สามารถช่วยลดการปล่อยสารพิษและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ อีกทั้งยังช่วยลดการผลิตขยะและสนับสนุนอุตสาหกรรมรีไซเคิล เป็นวิธีหนึ่งที่เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โลกของเราได้

   แต่ถ้าหากคุณกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญในการจัดการกำจัดกากอุตสาหกรรม หรือรีไซเคิล การเลือกใช้บริการจาก En-technology จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่า คุณกำลังวางใจงานสำคัญนี้ไว้ในมือของผู้เชี่ยวชาญ ด้วยทีมงานมืออาชีพและประสบการณ์อันยาวนานมากกว่า 20 ปี

ขั้นตอนการให้บริการ กำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย

 1. เข้าพบลูกค้าเพื่อสอบถามรายละเอียด
 2. ดูหน้างานว่าเป็น waste ประเภทไหนบ้าง อันตรายหรือไม่อันตราย
 3. ประเมินว่าต้องใช้รถขนส่งประเภทไหน เช่น รถกระบะ4ล้อ, Roll off  Box ,  Roll off  Tank
 4. เก็บตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ทางกายภาพเบื้องต้น
 5. จัดทำใบเสนอราคาภายใน 2 วัน
 6. วิเคราะห์ LAB 7  วัน (ฟรี)
 7. ลูกค้าต้องเตรียมตัวอย่างเพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์ประมาณ 1 กิโลกรัม/ตัวอย่าง
 8. เซลล์จะไปรับตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์กับห้องแลปที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน ใช้เวลา 7 วัน
 9. ส่งผลวิเคราะห์ให้กับทางลูกค้า
 10. ขออนุญาตกับกรมโรงงาน (3-5วัน)
 11. ลูกค้าที่ไม่เคยยื่นขออนุญาตในระบบกรมโรงงาน ทางเอ็นเทคฯ ดำเนินการสมัครการใช้บริการให้จนแล้วเสร็จ
 12. Support ข้อมูลการยื่นขออนุญาตให้กับลูกค้า (พร้อมผลวิเคราะห์ ถ้ามี)
 13. มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามผลอนุญาตกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ ใช้เวลาประเมาน 3-5 วัน
 14. แจ้งวันขนส่งล่วงหน้า 12 ชั่วโมง – รถขนส่ง บริการ 24 ชั่วโมง
 15. เซลล์เช็ครถขนส่งให้กับลูกค้า
 16. เซลล์จัดเตรียมเอกสารกำกับการขนส่งกากของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน
สนใจติดต่อสอบถาม

"หากคุณรู้สึกว่า ขั้นตอนหรือการดำเนินการเหล่านี้ ไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด ลองมาใช้บริการส่งกำจัดของเสียกับเราสิ!"

หมดกังวลกับขั้นตอนเหล่านี้

หากท่านเลือกใช้บริการเอ็น-เทคฯ
- เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ฟรี!
- เรามีทีมซัพพอร์ตยื่นขออนุญาตให้ ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่ติดตามผลการอนุมัติกับกรมโรงงานฯ หรืออุตสาหกรรมจังหวัด ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่คอยติดตาม และแจ้งเตือนก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ ฟรี!

สนใจใช้บริการ กำจัดของเสีย
โทรเลย Hotline 24 ชม. : 086 318 8970
แอดไลน์ได้ที่ LINE : >>คลิกแอดไลน์<<

บริการฟรีๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายหายห่วงให้ลูกค้าของเรา

✅หมดกังวลกับการดำเนินการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์
✅หมดกังวลเรื่องงานเอกสาร มอบงานยุ่งๆให้เราดูแล
✅หมดกังวลเรื่องกฏหมาย เราเชี่ยวชาญพร้อมสนับสนุน
✅หมดกังวลเรื่องเวลา ให้เราติดตามและดูแลทุกขั้นตอนการติดตามผล
Free ที่ปรึกษา แนะนำทุกขั้นตอน พร้อมให้บริการตลอด 24 Hr.
ให้เรื่องกฏหมายกากอุตสาหกรรมเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับคุณ
โทรเลย ☎ : 0863188970 (24 ชั่วโมง)
📌 สอบถามและติดต่อบริการ
📲 : LINE : @entechnology

บริษัทรับกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม รับกำจัดกากอุตสาหกรรม รับกำจัดกากของเสีย รับกำจัดกากตะกอน รับทำลายสินค้า นำมาดำเนินการตามรายละเอียดใบอนุญาตประเภท 105  (3-105-145/47สป) และ ใบอนุญาตโรงงานประเภท 106 (3-106-5/48สป) ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่
– ใบอนุญาตประเภท 105 คือ เป็นการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (011)
– ใบอนุญาตลำดับที่ 106 คือ การนำของเสียที่มีค่าความร้อนเช่น Solvent , น้ำมันใช้แล้ว , น้ำมันปนน้ำ , เศษผ้าปนเปื้อน , ขยะปนเปื้อน , วัสดุปนเปื้อน , ถุงมือปนเปื้อน , กากสี , COOLANT , สารดูดความชื้น , วัสดุพ่นขัดผิว , กากหมึกพิมพ์ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการ BLENDING แล้วนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสมให้กับโรงปูน (042) และหลอดไฟเสื่อมสภาพ , แบตเตอรี่ , กระป๋องสเปรย์, ผงคาร์บอน , SLAG , ผงเจียร  นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล (049) และภาชนะปนเปื้อน นำมาผ่านกระบวนการล้างถัง (049)

♻️En-Tech บริการปรึกษาปัญหากากอุตสาหกรรมกับเราฟรี วางภาชนะบรรจุขยะฟรี แถมเรียกใช้บริการงาน 24ชม.

 • รับกำจัดกากของเสีย อันตราย และไม่อันตราย
 • รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • รับขนส่งกากของเสีย
 • รับ WASTE ไปทำปุ๋ย
 • รับ CLEANING บ่อบำบัด รีโนเวท และ ดูแลระบบบ่อบำบัด
 • มีโรงปุ๋ยเป็นของตนเองเอง ที่ฉะเชิงเทรา
 • มีโรงงานเองที่มีใบอนุญาตถูกต้อง 105 และ 106
 • มีรถขนส่งเองที่มี วอ.8 และ GPS ทุกคัน
 • มีเจ้าหน้าที่ในการช่วยขนย้ายของเสีย ฟรี !!!!!!!!
 • มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมทำงานในที่อับอากาศ

เหตุผล ที่ควรใช้บริการจากเรา ให้บริการ 24 ชั่วโมง ลูกค้าเรียกใช้บริการได้ทันที , มีรถขนส่งเองทุกประเภท ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ และบริการตรงเวลา , มีโรงปุ๋ยเป็นของตัวเอง ชำนาญและรู้วิธี ในการนำ Waste มาทำปุ๋ย , มีใบอนุญาต 105 และ 106 รับของเสียมา Blending , Recycle ได้เอง , มี Reference ลูกค้าใช้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญการ กำจัดกากอุตสาหกรรม และไม่ผิดพลาด , ทำความสะอาดหน้างานหลังการขนงานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ลูกค้าไม่ต้องจัดการเอง , ติดตั้ง GPS ที่รถทุกคัน, มีภาพถ่ายและเอกสารยืนยันการทำลาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าของเสียนำไปกำจัดแล้วจริง

Our Customer

ลูกค้าบางส่วนของเรา

รายชื่อที่จังหวัดที่เราให้บริการ กำจัดกากอุตสาหกรรม

สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ชลบุรี ระยอง นทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อำนาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส