SDS เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี

SDS

   ในปัจจุบันองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้ใช้เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS : Safety Data Sheet) เป็นเอกสารที่แสดงข้อมูลของสารเคมี หรือเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะความเป็นอันตราย โดยในเอกสารจำเป็นต้องประกอบไปด้วยวิธีการใช้ ,การเก็บรักษา ,การขนส่ง ,การกำจัด และการจัดการ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย

SDS คือ

   SDS เอกสารข้อมูลความปลอดภัย คือ เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี ที่บ่งบอกความอันตรายของสารเคมีแต่ละชนิด ถูกใช้ในภาคส่วนอุตสาหกรรม ซึ่งจะต้องมีเอกสารในการแสดงข้อมูลให้ชัดเจน เมื่อมีการนำเข้าหรือใช้สารเคมีที่มีความอันตรายเป็นจำนวนมาก การมี SDS หรือ Safety Data Sheet นั้นเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความปลอดภัยในสถานที่ทำงานที่มีการใช้สารเคมีอันตราย ซึ่งหากใช้งานหรือจัดเก็บไม่ถูกวิธี อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทรัพย์สิน ประชาชน สิ่งแวดล้อม ในโรงงาน และชุมชนโดยรอบโรงงานได้
การใช้สารเคมีที่มีความอันตรายนั้น พนักงานจำเป็นที่จะต้องทราบถึงความอันตรายของสารเคมีนั้นๆ และจำเป็นที่จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย เพื่อลดความรุนแรง และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน โดยอุปกรณ์ป้องกันนั้นจำเป็นที่จะต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานสากล ( International Standardization and Organization : ISO) หรือ มาตรฐานสหภาพยุโรป (European Standards : EN) เป็นต้น

ความสำคัญของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet :SDS)

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet หรือ SDS) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดการและใช้งานสารเคมีอย่างปลอดภัย เอกสารนี้ให้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับสารเคมี รวมถึงข้อควรระวังในการใช้งาน การจัดเก็บ และการขนส่ง ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับส่วนประกอบต่างๆ ของเอกสาร SDS และเหตุผลที่ทำไมมันถึงสำคัญต่อธุรกิจของคุณ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารหรือส่วนผสมและบริษัทผู้ผลิต

เอกสาร SDS จะเริ่มต้นด้วยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสารเคมี รวมถึงชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อทางการค้า และหมายเลข CAS (Chemical Abstracts Service) ซึ่งเป็นรหัสที่ใช้ในการระบุสารเคมีแต่ละชนิด นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตหรือนำเข้า เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อได้ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน

2. การระบุอันตราย

การระบุอันตรายใน SDS จะช่วยให้ผู้ใช้งานทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานสารเคมีนั้นๆ ข้อมูลนี้จะรวมถึงการจัดประเภทความเป็นอันตรายตามระบบ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการจัดการสารเคมี ข้อควรระวังที่ควรปฏิบัติตาม และคำเตือนรวมถึงสัญลักษณ์อันตรายที่เกี่ยวข้อง

3. องค์ประกอบของสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบสำคัญของสารเคมี รวมถึงความเข้มข้นของแต่ละส่วนประกอบ ข้อมูลนี้มีความสำคัญในการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความปลอดภัยในการใช้งานสารเคมี

4. มาตรการปฐมพยาบาล

ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน การมีข้อมูลปฐมพยาบาลที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ เอกสารSDS จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการให้การปฐมพยาบาลในกรณีที่สารเคมีสัมผัสทางผิวหนัง ทางตา การหายใจเข้าไป หรือการกลืนเข้าไป ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

5. มาตรการในการดับเพลิง

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงที่เหมาะสมสำหรับสารเคมีนั้นๆ รวมถึงสารเคมีหรืออุปกรณ์ที่ห้ามใช้ในการดับเพลิง ข้อมูลนี้มีความสำคัญในการป้องกันการเกิดอันตรายเพิ่มเติมในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

6. มาตรการเมื่อมีการหกรั่วไหลโดยอุบัติเหตุ

หากเกิดการหกรั่วไหลของสารเคมี การมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญ เอกสารSDS จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับการหกรั่วไหล ข้อควรระวังในการทำความสะอาดและการกำจัดของเสีย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมีและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

7. การจัดการและการเก็บรักษา

การจัดการและการเก็บรักษาสารเคมีอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันอันตราย เอกสารSDS จะให้ข้อกำหนดในการจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัย รวมถึงข้อกำหนดในการเก็บรักษา เช่น อุณหภูมิที่เหมาะสมและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

8. การควบคุมการสัมผัส/การป้องกันส่วนบุคคล

การควบคุมการสัมผัสสารเคมีและการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันอันตราย เอกสารSDS จะให้ข้อกำหนดในการควบคุมการสัมผัสสารเคมี และแนะนำอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ควรใช้งาน เช่น ถุงมือ หน้ากาก และแว่นตาป้องกัน

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี

การรู้จักสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารเคมี เช่น จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความหนาแน่น และความสามารถในการละลายน้ำ เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการจัดการสารเคมีและการใช้งานอย่างปลอดภัย

10. เสถียรภาพและการเกิดปฏิกิริยา

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเสถียรภาพของสารเคมีและความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาเคมี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการทำปฏิกิริยากับสารอื่นๆ

11. ข้อมูลเกี่ยวกับพิษวิทยา

ข้อมูลเกี่ยวกับพิษวิทยาจะช่วยให้ผู้ใช้งานทราบถึงผลกระทบต่อสุขภาพเมื่อสัมผัสสารเคมี เช่น ความเป็นพิษต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย และอาการที่อาจเกิดขึ้น

12. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศ

สารเคมีบางชนิดอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การมีข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อระบบนิเวศจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการสารเคมีอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

13. ข้อควรระวังในการกำจัด

การกำจัดของเสียจากสารเคมีอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เอกสาร SDS จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำจัดของเสียอย่างปลอดภัย

14. ข้อมูลการขนส่ง

การขนส่งสารเคมีต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะ เอกสารSDS จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดในการขนส่งสารเคมี เช่น การบรรจุหีบห่อและการทำเครื่องหมาย

15. ข้อมูลกฎหมาย

การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีเป็นสิ่งสำคัญ เอกสารSDS จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

16. ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง เช่น วันที่จัดทำเอกสาร ชื่อผู้จัดทำ และข้อมูลการติดต่ออื่นๆ

การจัดการความปลอดภัย สารเคมี

   ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการนั้นจำเป็นที่จะต้องมี ป้ายรายชื่อของสารเคมีเป็นฉลากภาษาไทย และบัญชีรายชื่อของสารเคมีนั้นๆจะต้องมีการอัพเดตทุกครั้งที่นำสารเคมีเข้าสู่ภายในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลของสารเคมีทุกชนิดภายในโรงงานอุตสาหกรรมได้ และจะต้องมีการรายงานของข้อมูลสารเคมีอันตรายนั้นๆ ในปริมาณตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไปเพื่อให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ ภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปีถัดไป

การขนย้าย สารเคมีอันตราย ให้มีความปลอดภัย

   การขนย้ายสารเคมีอันตราย ผู้ควบคุมจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม และจะต้องทำการปิดภาชนะบรรจุสารเคมีให้สนิทขณะเคลื่อนย้าย เพื่อไม่ให้สารเคมีนั้นเกิดการฟุ้งกระจาย รวมถึง การกระเด็น หก รั่ว ไหล และตกหล่น หรือ หากต้องการขนย้ายเพื่อนำไปกำจัด “คลิก” En – Technology รับกำจัดกากอุตสาหกรรมครบวงจร ถูกต้องตามกฏหมาย 100 % 

4 วิธีสังเกตข้อมูล การใช้สารเคมี 

1.ฉลากข้างบรรจุภัณฑ์

2.สัญญาลักษณ์ประเภทอันตราย

3.ฐานข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

4.เอกสารความปลอดภัย SDS (Safety Data Sheet)

จากที่กล่าวมา

การทำ SDS เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี เป็นส่วนสำคัญอย่างมากของการจัดการความปลอดภัยในการใช้สารเคมี และมีไว้ให้ผู้ใช้ทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในสารเคมีของแต่ละชนิด เพื่อที่ผู้ปฏิบัติงานกับสารเคมี หรือผู้ใช้สารเคมี สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน และทราบถึงวิธีการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ขณะปฏิบัติ

ขั้นตอนการให้บริการ กำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย

 1. เข้าพบลูกค้าเพื่อสอบถามรายละเอียด
 2. ดูหน้างานว่าเป็น waste ประเภทไหนบ้าง อันตรายหรือไม่อันตราย
 3. ประเมินว่าต้องใช้รถขนส่งประเภทไหน เช่น รถกระบะ4ล้อ, Roll off  Box ,  Roll off  Tank
 4. เก็บตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ทางกายภาพเบื้องต้น
 5. จัดทำใบเสนอราคาภายใน 2 วัน
 6. วิเคราะห์ LAB 7  วัน (ฟรี)
 7. ลูกค้าต้องเตรียมตัวอย่างเพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์ประมาณ 1 กิโลกรัม/ตัวอย่าง
 8. เซลล์จะไปรับตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์กับห้องแลปที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน ใช้เวลา 7 วัน
 9. ส่งผลวิเคราะห์ให้กับทางลูกค้า
 10. ขออนุญาตกับกรมโรงงาน (3-5วัน)
 11. ลูกค้าที่ไม่เคยยื่นขออนุญาตในระบบกรมโรงงาน ทางเอ็นเทคฯ ดำเนินการสมัครการใช้บริการให้จนแล้วเสร็จ
 12. Support ข้อมูลการยื่นขออนุญาตให้กับลูกค้า (พร้อมผลวิเคราะห์ ถ้ามี)
 13. มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามผลอนุญาตกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ ใช้เวลาประเมาน 3-5 วัน
 14. แจ้งวันขนส่งล่วงหน้า 12 ชั่วโมง – รถขนส่ง บริการ 24 ชั่วโมง
 15. เซลล์เช็ครถขนส่งให้กับลูกค้า
 16. เซลล์จัดเตรียมเอกสารกำกับการขนส่งกากของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน

"หากคุณรู้สึกว่า ขั้นตอนหรือการดำเนินการเหล่านี้ ไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด ลองมาใช้บริการส่งกำจัดของเสียกับเราสิ!"

หมดกังวลกับขั้นตอนเหล่านี้

หากท่านเลือกใช้บริการเอ็น-เทคฯ
- เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ฟรี!
- เรามีทีมซัพพอร์ตยื่นขออนุญาตให้ ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่ติดตามผลการอนุมัติกับกรมโรงงานฯ หรืออุตสาหกรรมจังหวัด ฟรี!
- เรามีเจ้าหน้าที่คอยติดตาม และแจ้งเตือนก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ ฟรี!

สนใจใช้บริการ กำจัดของเสีย
โทรเลย Hotline 24 ชม. : 086 318 8970
แอดไลน์ได้ที่ LINE : >>คลิกแอดไลน์<<

บริการฟรีๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายหายห่วงให้ลูกค้าของเรา

✅หมดกังวลกับการดำเนินการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์
✅หมดกังวลเรื่องงานเอกสาร มอบงานยุ่งๆให้เราดูแล
✅หมดกังวลเรื่องกฏหมาย เราเชี่ยวชาญพร้อมสนับสนุน
✅หมดกังวลเรื่องเวลา ให้เราติดตามและดูแลทุกขั้นตอนการติดตามผล
Free ที่ปรึกษา แนะนำทุกขั้นตอน พร้อมให้บริการตลอด 24 Hr.
ให้เรื่องกฏหมายกากอุตสาหกรรมเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับคุณ
โทรเลย ☎ : 0863188970 (24 ชั่วโมง)
📌 สอบถามและติดต่อบริการ
📲 : LINE : @entechnology

บริษัทรับกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม รับกำจัดกากอุตสาหกรรม รับกำจัดกากของเสีย รับกำจัดกากตะกอน รับทำลายสินค้า นำมาดำเนินการตามรายละเอียดใบอนุญาตประเภท 105  (3-105-145/47สป) และ ใบอนุญาตโรงงานประเภท 106 (3-106-5/48สป) ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่
– ใบอนุญาตประเภท 105 คือ เป็นการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (011)
– ใบอนุญาตลำดับที่ 106 คือ การนำของเสียที่มีค่าความร้อนเช่น Solvent , น้ำมันใช้แล้ว , น้ำมันปนน้ำ , เศษผ้าปนเปื้อน , ขยะปนเปื้อน , วัสดุปนเปื้อน , ถุงมือปนเปื้อน , กากสี , COOLANT , สารดูดความชื้น , วัสดุพ่นขัดผิว , กากหมึกพิมพ์ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการ BLENDING แล้วนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสมให้กับโรงปูน (042) และหลอดไฟเสื่อมสภาพ , แบตเตอรี่ , กระป๋องสเปรย์, ผงคาร์บอน , SLAG , ผงเจียร  นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล (049) และภาชนะปนเปื้อน นำมาผ่านกระบวนการล้างถัง (049)

♻️En-Tech บริการปรึกษาปัญหากากอุตสาหกรรมกับเราฟรี วางภาชนะบรรจุขยะฟรี แถมเรียกใช้บริการงาน 24ชม.

 • รับกำจัดกากของเสีย อันตราย และไม่อันตราย
 • รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • รับขนส่งกากของเสีย
 • รับ WASTE ไปทำปุ๋ย
 • รับ CLEANING บ่อบำบัด รีโนเวท และ ดูแลระบบบ่อบำบัด
 • มีโรงปุ๋ยเป็นของตนเองเอง ที่ฉะเชิงเทรา
 • มีโรงงานเองที่มีใบอนุญาตถูกต้อง 105 และ 106
 • มีรถขนส่งเองที่มี วอ.8 และ GPS ทุกคัน
 • มีเจ้าหน้าที่ในการช่วยขนย้ายของเสีย ฟรี !!!!!!!!
 • มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมทำงานในที่อับอากาศ

เหตุผล ที่ควรใช้บริการจากเรา ให้บริการ 24 ชั่วโมง ลูกค้าเรียกใช้บริการได้ทันที , มีรถขนส่งเองทุกประเภท ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ และบริการตรงเวลา , มีโรงปุ๋ยเป็นของตัวเอง ชำนาญและรู้วิธี ในการนำ Waste มาทำปุ๋ย , มีใบอนุญาต 105 และ 106 รับของเสียมา Blending , Recycle ได้เอง , มี Reference ลูกค้าใช้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญการ กำจัดกากอุตสาหกรรม และไม่ผิดพลาด , ทำความสะอาดหน้างานหลังการขนงานเสร็จสิ้นทุกครั้ง ลูกค้าไม่ต้องจัดการเอง , ติดตั้ง GPS ที่รถทุกคัน, มีภาพถ่ายและเอกสารยืนยันการทำลาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าของเสียนำไปกำจัดแล้วจริง

Our Customer

ลูกค้าบางส่วนของเรา

รายชื่อที่จังหวัดที่เราให้บริการ กำจัดกากอุตสาหกรรม

สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ชลบุรี ระยอง นทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อำนาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส