Category Archives: ข่าวสาร

วิธีการขอเลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย (เลขประจําตัว 13 หลัก)

วิธีการขอเลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย (เลขประจําตัว 13 หลัก)หมายถึง รหัสที่กรมโรงงานออกให้สําหรับผู้ที่ดําเนินการเกี่ยวกับของเสียที่นำออกนอกบริเวณโรงงาน 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.diw.go.th จากนั้นคลิกที่เมนู “บริการอิเล็กทรอนิกส์” 2. คลิกที่เมนู “ระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์(จัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว)” 3. คลิกที่เมนู “สมัครใช้บริการสำหรับผู้ประกอบการโรงงาน” 4. ระบบจะแสดงขั้นตอนการสมัครใช้บริการ จากนั้นคลิกที่เมนู “สมัครใช้บริการ” 5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “สมัครใช้บริการ” *เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว*ระบบจะแสดงเลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิด และรหัสผ่านให้ทางหน้าจอทันที [...]

(กอ.1) หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อประกันความรับผิด -LIABILITY

(กอ.1) หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อประกันความรับผิด -Liability ผู้จัดทำ:ผู้ก่อกำเนิดของเสีย (Waste Generator) / ผู้รับกำจัด (Waste Processor) ระยะเวลาที่ระบุในเอกสาร กอ.1:สอดคล้องตามแบบคำขออนุญาตนำกากของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) ข้อตกลงนี้ทำขึ้น 3 ฉบับ:ทั้ง 2 ฝ่ายได้อ่านแล้วเข้าใจตรงกัน จึงลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)ชุดที่ 1 : ผู้ก่อกำเนิดของเสีย (Waste Generator) ชุดที่ 2 : ผู้รับกำจัด (Waste Processor) ชุดที่ 3 : กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการหลายราย พบว่า เมื่อมีการยื่น สก.2 ไปในระบบอิเล็กทรอนิคส์แล้ว เจ้าหน้าที่พิจารณาไม่อนุญาต เนื่องจากต้องการให้แนบเอกสาร กอ.1 ประกอบการพิจารณาด้วย [...]

CSR จากการกำจัดขยะ/CSR PROJECT

โครงการ CSR จากการกำจัดขยะ           ปัจจุบันสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ให้ความสำคัญในการจัดตั้งโครงการ CSR นั่นเพื่อแสดงถึง การประกอบกิจการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน          ระดับของ CSR และประเภทของ CSR มีหลายแบบ แต่โครงการ CSR รูปแบบหนึ่งที่โรงงานสามารถจัดทำได้คือ การนำขยะอุตสาหกรรม กากของเสีย ที่เกิดจากกระบวนการผลิต นำไปกำจัดด้วยกระบวนการนำไปเป็นวัตถุดิบร่วมหมักทำปุ๋ยที่โรงปุ๋ย เช่น กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย, WASTE WATER SLUDGE, ขี้เถ้า, กากวัตถุดิบ, กากมัน, ตะกอนระบบบำบัดชีวภาพ, กากกาแฟ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นวิธีกำจัดกากของเสียและขยะอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดในปัจจุบัน นั่นคือ เมื่อนำขยะทำปุ๋ยแล้ว จะเกิดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อีกด้วย [...]