Category Archives: ข่าวสาร

วิธีการขอเลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย (เลขประจําตัว 13 หลัก)

วิธีการขอเลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย (เลขประจําตัว 13 หลัก)หมายถึง รหัสที่กรมโรงงานออกให้สําหรับผู้ที่ดําเนินการเกี่ยวกับของเสียที่นำออกนอกบริเวณโรงงาน 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.diw.go.th จากนั้นคลิกที่เมนู “บริการอิเล็กทรอนิกส์” 2. คลิกที่เมนู “ระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์(จัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว)” 3. คลิกที่เมนู “สมัครใช้บริการสำหรับผู้ประกอบการโรงงาน” 4. ระบบจะแสดงขั้นตอนการสมัครใช้บริการ จากนั้นคลิกที่เมนู “สมัครใช้บริการ” 5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “สมัครใช้บริการ” *เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว*ระบบจะแสดงเลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิด และรหัสผ่านให้ทางหน้าจอทันที [...]

(กอ.1) หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อประกันความรับผิด -LIABILITY

(กอ.1) หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อประกันความรับผิด -Liability ผู้จัดทำ:ผู้ก่อกำเนิดของเสีย (Waste Generator) / ผู้รับกำจัด (Waste Processor) ระยะเวลาที่ระบุในเอกสาร กอ.1:สอดคล้องตามแบบคำขออนุญาตนำกากของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) ข้อตกลงนี้ทำขึ้น 3 ฉบับ:ทั้ง 2 ฝ่ายได้อ่านแล้วเข้าใจตรงกัน จึงลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)ชุดที่ 1 : ผู้ก่อกำเนิดของเสีย (Waste Generator) ชุดที่ 2 : ผู้รับกำจัด (Waste Processor) ชุดที่ 3 : กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการหลายราย พบว่า เมื่อมีการยื่น สก.2 ไปในระบบอิเล็กทรอนิคส์แล้ว เจ้าหน้าที่พิจารณาไม่อนุญาต เนื่องจากต้องการให้แนบเอกสาร กอ.1 ประกอบการพิจารณาด้วย [...]

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงฯ พ.ศ. 2548  สก.1 แบบคำขออนุญาตขยายระยะเวลาในการกักเก็บของเสียภายในบริเวณโรงงานการใช้งาน: ขยายระยะเวลาในการกักเก็บของเสียไว้ภายในโรงงานเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ใช้งาน: โรงงานผู้ก่อกำเนิดของเสีย (Waste Generator)ช่องทางการยื่นขออนุญาต: เป็นเอกสาร / ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สก.2 แบบคำขออนุญาตนำกากของเสียออกนอกบริเวณโรงงานการใช้งาน: ขออนุญาตนำของเสียออกนอกโรงงานผู้ใช้งาน: โรงงานผู้ก่อกำเนิดของเสีย (Waste Generator), ผู้รับกำจัด (Waste Processor)ช่องทางการยื่นขออนุญาต: เป็นเอกสาร / ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สก.3 ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วการใช้งาน: รายงานประจำปี ส่งภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปีถัดไปผู้ใช้งาน: โรงงานผู้ก่อกำเนิดของเสีย (Waste Generator)ช่องทางการยื่นขออนุญาต: เป็นเอกสาร / ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สก.4 ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับผู้รวบรวมและขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วการใช้งาน: รายงานประจำปี ส่งภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปีถัดไปผู้ใช้งาน: ผู้ขนส่งของเสียอันตราย (Waste Transporter)ช่องทางการยื่นเอกสาร: เป็นเอกสาร สก.5 ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วการใช้งาน: รายงานประจำปี ส่งภายในวันที่ 1 มีนาคม ของปีถัดไปผู้ใช้งาน: โรงงานผู้รับกำจัด / บำบัด / รีไซเคิล (Waste Processor)ช่องทางการยื่นเอกสาร: เป็นเอกสาร / ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ [...]

CSR จากการกำจัดขยะ/CSR PROJECT

โครงการ CSR จากการกำจัดขยะ           ปัจจุบันสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ให้ความสำคัญในการจัดตั้งโครงการ CSR นั่นเพื่อแสดงถึง การประกอบกิจการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน          ระดับของ CSR และประเภทของ CSR มีหลายแบบ แต่โครงการ CSR รูปแบบหนึ่งที่โรงงานสามารถจัดทำได้คือ การนำขยะอุตสาหกรรม กากของเสีย ที่เกิดจากกระบวนการผลิต นำไปกำจัดด้วยกระบวนการนำไปเป็นวัตถุดิบร่วมหมักทำปุ๋ยที่โรงปุ๋ย เช่น กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย, WASTE WATER SLUDGE, ขี้เถ้า, กากวัตถุดิบ, กากมัน, ตะกอนระบบบำบัดชีวภาพ, กากกาแฟ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นวิธีกำจัดกากของเสียและขยะอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดในปัจจุบัน นั่นคือ เมื่อนำขยะทำปุ๋ยแล้ว จะเกิดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อีกด้วย [...]

บริการกำจัดของเสียตกค้างที่ท่าเรือ พร้อมดำเนินการเอกสารนำออกให้

บริษัท เอ็น-เทคโนโลยีคอนซัลแตนท์ จำกัด นอกจากจะให้ บริการรับกำจัดกากของเสีย ทุกประเภทจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ยังรับกำจัดของเสียตกค้างที่ท่าเรือหรือของเสียตกค้างที่นำเข้าผ่านศุลกากร โดยที่มีเจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการด้านเอกสาร ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถนำของเสียออกมากำจัดได้อย่างถูกต้อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และมีรถหัวลาก ให้บริการลากของเสียที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ออกไปกำจัดได้เลย ตัวอย่างการกำจัดทำลายของเสียตกค้างที่ท่าเรือ  1. วันที่ 16 ตุลาคม 2561 บริษัท MERSK TRANSPORT SINGAPORE จำกัด กำจัดสินค้าเสื่อมสภาพ (ประเภทนม) 2. วันที่ 21 มีนาคม 2561 บริษัท APL Co. Pte Ltd. กำจัด เนื้อไก่เสื่อมสภาพ โดยภายหลังจากที่มีการนำของเสียไปกำจัดแล้ว บริษัท เอ็น-เทคฯ จะมีเอกสารยืนยันการทำลายพร้อมภาพถ่าย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่ามีการนำของเสียไปกำจัดเรียบร้อยแล้วจริงt each other with our words, arguing as though we are [...]